Historia Ornitologicznej Grupy Roboczej Doliny Górnej Wisły CZAPLON

Lista członków CZAPLONA

Wszystko zaczęło się w 1994 roku kiedy 9 lipca grupa inicjatywna spotkała się w Chybiu na zebraniu założycielskim Ornitologicznej Grupy Roboczej Doliny Górnej Wisły. Naszym celem było zjednoczenie ludzi, współpracujących dotąd zarówno z ośrodkiem wrocławskim jak i krakowskim, w jedną grupę badającą w skoordynowany sposób awifaunę Doliny Górnej Wisły. Tak też się stało i w krótkim czasie liczba osób, które współpracują lub są związane z naszą grupą osiągnęłą 50 osób.

CZAPLONIŚCI w terenie (foto. J. Betleja).

Nie znaczy to jednak, że stworzyliśmy jakiś nowy region wydzielony ze Śląska czy Małopolski. Dolina Górnej Wisły jest miejscem gdzie przecinają się granice dwóch regionów. Uważamy, że ten teren należy traktować jako jednolity obszar pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym. Ponad wszelkimi podziałami zaś należy badać i chronić jego awifaunę. Nie odcinamy się od regionów ornitologicznych z których się wywodzimy. Współpracujemy zarówno z Wrocławiem jak i z Krakowem. W ten sposób kiedyś sporne i wzbudzające duże emocje tereny stały się miejscem gdzie w zgodzie i w "naukowym duchu" współpracują ornitolodzy różnych proweniencji.

Centralą CZAPLONA jest Dział Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Tu spływa wszelka korespondencja, gromadzone są dane terenowe i wszelkie papiery związane z działalnością grupy. Od 1994 roku spotkaliśmy się już kilkanaście razy i były to zebrania na których omawialiśmy wyniki naszych dotychczasowych działań i planowaliśmy dalsze. W 1996 roku w demokratycznym głosowaniu podjęliśmy decyzję o przyłączeniu się do OTOPu jako grupa lokalna. W ten sposób też sformalizowaliśmy swoje istnienie. Liderem tej grupy został wybrany Jacek Betleja. Od tego czasu aktywnie uczestniczymy w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez OTOP, a o naszych konkretnych działaniach możesz przeczytać na stronie PROJEKTY.

Członkowie - założyciele CZAPLONA:

Jacek Betleja, Wiesław Chromik, Roman Czyż, Krzysztof Henel, Jan Król, Robert Kruszyk, Przemysław Strzelecki, Michał Włodarz, Jarosław Wojtczak i Gustaw Schneider.Brzeszcze przy słynnym osadniku 17.03.2001. Stoją od lewej:
Robert Zbroński, Ryszard Krakowczyk, Marcin Karetta, Gustaw Schneider, Ryszard Mędrzak, Daniel Rybicki, Dariusz Szyra, Dariusz Rogalski, Mateusz Ledwoń, Zenon Krzanowski, Robert Kruszyk, Emilia Meszczyk, Grzegorz Mleczko z synami.


Członkowie Ornitologicznej Grupy Roboczej Doliny Górnej Wisły CZAPLON, grupy lokalnej OTOP

 

Amrozi Waldemar
Betleja Jacek
Chromik Wiesław
Czyż Roman
Faber Marcin
Gil Jarosław
Ginter Mariusz
Henel Krzysztof
Król Jan
Kruszyk Robert
Krzanowski Zenon
Ledwoń Mateusz
Luzarowski Andrzej
Mędrzak Ryszard
Mleczko Grzegorz
Rok Agnieszka
Rybicki Daniel
Schneider Gustaw
Sroka Piotr
Szyra Dariusz
Szyra Romuald
Tadeusz Piotr
Wiehle Damian
Wilk Tomasz
Zbroński Robert


DO GÓRY